ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการ

ติตด่อเรา : thailanddesk@goal.com

 • บรรณาธิการบริหาร – ธนะ วงษ์มณี 
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ  – พลพงศ์ จันทร์อัมพร

ข่าวฟุตบอลไทย 

 • บรรณาธิการฟุตบอลไทย - ธงไชย แซ่จิว 
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการฟุตบอลไทย - ปิติศักดิ์ โชติพิบูลย์ทรัพย์ 
 • กองบรรณาธิการ – สุวิชา โคตะมี
 • กองบรรณาธิการ – ปัญชลี เดชะชัย
 • กองบรรณาธิการ – ฉัตรณรงค์ ภูนากรม

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ 

 • บรรณาธิการฟุตบอลต่างประเทศ - วิสูตร ดำหริ
 • กองบรรณาธิการ – ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์
 • กองบรรณาธิการ – สันติภพ เหลืองอ่อน
 • กองบรรณาธิการ – พุฒิพงศ์ แสงโชติ