ไทยลีกตัดสิทธิ์สมุทรสาคร-สั่งกระบี่จ่ายเงินนักเตะใน 7 วัน

สมุทร สาคร

ตามที่คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสร (Club Licensing Committee) ได้พิจารณาให้สโมสรไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร และ สโมสร กระบี่ เอฟซี ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านการเงิน (Financial Criteria) โดยทั้งสองสโมสร สามารถยื่นหนังสือเพื่อขออุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น

ซึ่งทั้งสองสโมสร ได้ทำหนังสือขออุทธรณ์มายังคณะกรรมการ โดยได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผลการพิจารณาดังนี้

1) สโมสรไทยยูเนี่ยน สมุทสาคร เอฟซี

คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้น พิจารณาให้สโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร เอฟซี ไม่ผ่านการพิจารณา และส่งผลให้สโมสรไม่ได้รับสิทธิแข่งขันในระดับไทยลีก 3 ฤดูกาลที่จะถึง ด้วยเหตุที่สโมสรฯ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้านการเงิน ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ศ.2564 – 2565

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาโดยจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่สโมสรฯ มอบให้กับคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือเหตุผลอันเป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะใช้พิจารณาเพื่อกลับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลการพิจารณาของคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นได้

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเห็นควรไม่รับอุทธรณ์ โดยให้ยืนตามผลการพิจารณาของคณะพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรชั้นต้นไว้

2) สโมสรกระบี่ เอฟซี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาให้ชำระเงินนักกีฬาภายใน 7 วันนับแต่วันที่สโมสรได้รับแจ้ง หรือถือว่าได้รับแจ้งผลการพิจารณานี้ หากสโมสรไม่ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะขออาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ปรับลดชั้นจากระดับไทยลีก 3 เป็นระดับไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ต่อไป

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้อีก