Click here to leave Goal Beta

Ha Noi FC Được thực hiện với sự hỗ trợ từ:

Tin tức

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Trần TM
Phí TM
Đặng HV
Đoàn HV
Đào HV
Sầm HV
Trần TV
Oloya TV
Cầu thủ Vị trí
Phạm TV
Đỗ TV
Phạm TV
Hồ TV
Đỗ TV
Trịnh
Arnaud
Marronkle
Olaleye
Phạm
Nguyễn
HLV