Tin đội Dong Nai

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Danh TM
Phạm TM
Lương HV
Hồ HV
Nghiêm TV
TV
Cầu thủ Vị trí
Đặng TV
Đặng TV
Phạm TV
Nguyễn
HLV