thumbnail 안녕하세요,

Albirex Niigata S

선수 국적 포지션 나이
 S. Tanaka 불분명 0
 K. Ogino 골키퍼 23
 K. Kishigami 골키퍼 22
 H. Hara 골키퍼 36
 T. Usami 수비수 20
 Y. Nagae 수비수 21
 T. Nishida 수비수 0
 Y. Takano 수비수 25
 K. Fujihara 수비수 0
 K. Miyakawa 수비수 0
 T. Sase 수비수 21
 T. Nagasawa 수비수 24
 M. Ishikawa 수비수 24
 K. Okazaki 수비수 23
 S. Hotta 수비수 25
 I. Yamada 수비수 24
 S. Muto 수비수 24
 N. Kawakami 수비수 27
 K. Akasaka 미드필더 0
 K. Matsuda 미드필더 0
 K. Yoshida 미드필더 0
 K. Nishio 미드필더 0
 S. Yamaguchi 미드필더 22
 K. Ota 미드필더 25
 K. Fukuzaki 미드필더 20
 H. Morisaki 미드필더 23
 K. Nagasaki 미드필더 24
 M. Sato 미드필더 23
 S. Suzuki 미드필더 36
 G. Murakami 미드필더 22
 K. Sakamoto 공격수 24
 N. Sasadaira 공격수 20
 K. Hiroshi 공격수 21
 I. Osaka 공격수 20
 K. Takahashi 공격수 24
 N. Ito 공격수 21
 Y. Arima 공격수 21
 Y. Ueda 공격수 24
감독
 K. Sugiyama
 T. Okuyama