thumbnail 안녕하세요,

맨체스터 유나이티드

다음 경기

ICC
MNU
v
RMA
경기 배당률

지난 경기

PK ICC
MNU
0 - 0
INT
맨체스터 유나이티드 승부차기 5 - 3 승리
FT ICC
MNU
3 - 2
ROM
전체 뉴스 보기

맨체스터 유나이티드 뉴스

선수 국적 포지션 나이 출전
 존스톤 골키퍼 21 0 0 0 0 0 0
 데 헤아 골키퍼 23 1 0 0 0 0 0
 아모스 골키퍼 24 0 0 0 0 0 0
 린데가르트 골키퍼 30 1 0 0 0 0 0
 에반스 수비수 26 1 0 0 0 0 0
 하파엘 수비수 24 1 0 0 0 0 0
 스몰링 수비수 24 1 0 0 0 0 0
 베르밀 수비수 22 0 0 0 0 0 0
 존스 수비수 22 1 0 0 0 0 0
 바렐라 수비수 21 0 0 0 0 0 0
 T. Blackett 수비수 20 1 0 0 0 0 0
 제임스 수비수 20 1 2 0 0 0 0
 수비수 19 1 0 0 0 0 0
 수비수 21 1 0 0 0 0 0
 T. Lawrence 미드필더 20 0 0 0 0 0 0
 야누자이 미드필더 19 0 0 0 0 0 0
 린가드 미드필더 21 0 0 0 0 0 0
 안데르 에레라 미드필더 24 1 0 2 0 0 0
 포웰 미드필더 20 0 0 0 0 0 0
 클레벌리 미드필더 24 1 0 0 0 0 0
 플레처 미드필더 30 1 0 0 0 0 0
 나니 미드필더 27 1 0 0 0 0 0
 미드필더 29 1 2 1 0 0 0
 발렌시아 미드필더 28 1 0 0 0 0 0
 캐릭 미드필더 33 0 0 0 0 0 0
 펠라이니 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 안데르손 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 자하 공격수 21 0 0 0 0 0 0
 루니 공격수 28 1 2 0 0 0 0
 J. Wilson 공격수 18 0 0 0 0 0 0
 에르난데스 공격수 26 0 0 0 0 0 0
 웰벡 공격수 23 1 1 0 0 0 0
 공격수 21 0 0 0 0 0 0
 판 페르시 공격수 30 0 0 0 0 0 0
 마타 공격수 26 1 0 1 0 0 0
 카가와 공격수 25 1 0 0 0 0 0
 엔리케스 공격수 20 0 0 0 0 0 0
감독
 판 할