thumbnail 안녕하세요,

엘체

다음 경기

CLF
ELC
v
SAG
경기 배당률

지난 경기

FT CLF
TOR
0 - 4
ELC
FT CLF
ALM
2 - 2
ELC
선수 국적 포지션 나이 출전
 하비 히메네스 골키퍼 29 0 0 0 0 0 0
 폴 프레이사넷 골키퍼 24 0 0 0 0 0 0
 호세 알바레스 골키퍼 23 0 0 0 0 0 0
 이시도로 수비수 30 0 0 0 0 0 0
 Jordi Hostench 수비수 23 0 0 0 0 0 0
 Javi Noblejas 수비수 23 0 0 0 0 0 0
 M. Amondarain 수비수 23 0 0 0 0 0 0
 José Ángel 수비수 27 0 0 0 0 0 0
 알렉스 마르티네스 수비수 25 0 0 0 0 0 0
 아르만도 수비수 31 0 0 0 0 0 0
 세르히오 펠레그린 수비수 37 0 0 0 0 0 0
 Hugo Álvarez 수비수 31 0 0 0 0 0 0
 롤로 수비수 31 0 0 0 0 0 0
 로렌테 미드필더 22 0 0 0 0 0 0
 Deivid 미드필더 22 0 0 0 0 0 0
 알렉스 펠립 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 만디 미드필더 27 0 0 0 0 0 0
 알렉스 모레노 미드필더 23 0 0 0 0 0 0
 펠라요 미드필더 25 0 0 0 0 0 0
 일리에 미드필더 25 0 0 0 0 0 0
 하지치 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 Liberto Beltrán 공격수 19 0 0 0 0 0 0
 세르히오 레온 공격수 27 0 0 0 0 0 0
 T. Christensen 공격수 21 0 0 0 0 0 0
 알바로 히메네스 공격수 25 0 0 0 0 0 0
 우고 프라일레 공격수 29 0 0 0 0 0 0
 엑토르 에르난데스 공격수 20 0 0 0 0 0 0
감독
 Alberto Toril