thumbnail 안녕하세요,

에스파뇰

선수 국적 포지션 나이 출전
 헤르만 골키퍼 21 0 0 0 0 0 0
 프란시스코 카시야 골키퍼 27 0 0 0 0 0 0
 Pau López 골키퍼 19 0 0 0 0 0 0
 아르비야 수비수 27 0 0 0 0 0 0
 후안 푸엔테스 수비수 24 0 0 0 0 0 0
 라울 로드리게스 수비수 26 0 0 0 0 0 0
 하비 로페스 수비수 28 0 0 0 0 0 0
 마티오니 수비수 25 0 0 0 0 0 0
 콜로토 수비수 33 0 0 0 0 0 0
 빅토르 알바레스 수비수 21 0 0 0 0 0 0
 모레노 수비수 26 0 0 0 0 0 0
 알렉스 미드필더 21 0 0 0 0 0 0
 알폰소 미드필더 25 0 0 0 0 0 0
 크리스티안 고메스 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 다비드 로페스 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 란사로테 미드필더 30 0 0 0 0 0 0
 빅토르 산체스 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 테헤라 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 살바 세비야 미드필더 30 0 0 0 0 0 0
 아브라함 미드필더 29 0 0 0 0 0 0
 스투아니 공격수 27 0 0 0 0 0 0
 카이세도 공격수 25 0 0 0 0 0 0
 비푸마 공격수 22 0 0 0 0 0 0
 세르히오 가르시아 공격수 31 0 0 0 0 0 0
감독
 세르히오