thumbnail 안녕하세요,

바이에른 뮌헨

다음 경기

CLF
ERL
v
FCB
경기 배당률

지난 경기

FT 분데스
FCB
4 - 1
SCF
FT 분데스
RBL
4 - 5
FCB
전체 뉴스 보기

바이에른 뮌헨 뉴스

선수 국적 포지션 나이 출전
 슈타르케 골키퍼 36 0 0 0 0 0 0
 노이어 골키퍼 31 0 0 0 0 0 0
 울라이히 골키퍼 28 0 0 0 0 0 0
 L. Weinkauf 골키퍼 20 0 0 0 0 0 0
 훔멜스 수비수 28 0 0 0 0 0 0
 보아텡 수비수 28 0 0 0 0 0 0
 알라바 수비수 25 0 0 0 0 0 0
 하피냐 수비수 31 0 0 0 0 0 0
 E. Öztürk 미드필더 21 0 0 0 0 0 0
 J. Kimmich 미드필더 22 0 0 0 0 0 0
 사비 알론소 미드필더 35 0 0 0 0 0 0
 후안 베르나 미드필더 24 0 0 0 0 0 0
 Renato Sanches 미드필더 19 0 0 0 0 0 0
 F. Benko 미드필더 19 0 0 0 0 0 0
 N. Dorsch 미드필더 19 0 0 0 0 0 0
 티아구 알칸타라 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 더글라스 코스타 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 N. Feldhahn 미드필더 30 0 0 0 0 0 0
 비달 미드필더 30 0 0 0 0 0 0
 리베리 미드필더 34 0 0 0 0 0 0
 로벤 미드필더 33 0 0 0 0 0 0
 R. Obermair 미드필더 21 0 0 0 0 0 0
 하비 마르티네스 미드필더 28 0 0 0 0 0 0
 M. Friedl 공격수 19 0 0 0 0 0 0
 F. Götze 공격수 18 0 0 0 0 0 0
 뮐러 공격수 27 0 0 0 0 0 0
 레반도프스키 공격수 28 0 0 0 0 0 0
 코망 공격수 21 0 0 0 0 0 0
감독
 안첼로티