thumbnail Hello,

Pirin Gotse Delchev

Players Nationality Position Age Games
 0 A. Abdikov Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 0 A. Yusev Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 0 K. Yanev Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 0 M. Ibraim Defender 27 0 0 0 0 0 0
 0 B. Boyanchev Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 D. Krushovski Defender 35 0 0 0 0 0 0
 0 Eli Marques Defender 32 0 0 0 0 0 0
 0 G. Samokishev Defender 27 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Katunchev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 0 M. Lovkov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 M. Gerakov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 P. Bakiev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 M. Gaziev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 0 R. Lapantov Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 0 Z. Grozdanov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Bozdanski